Sökning i WWW

· 5 min read
Sökning i WWW

Bokmärken bör kunna aktiveras med röstkommando eller genom, genom att skriva in sökordet, eller klicka på sin intressekarta. Bort med URL-inskrivningsfältet! Bort med långa länk- och bokmärkslistor!

Intelligent röst- eller skrivstyrd lokalisering av webbsidor eller delar av sidor. Vi ska inte behöva leta i listor, även om det är våra egna bokmärken. Sökfunktionen ska vara högst personlig och nyttja många källor. Gå i första hand på bokmärken. Dvs sidor markerade som intressanta. Dessa ska framkallas (hämtas upp) med dess titel eller primära nyckelord.

Hänsyn till kontext tags genom att samma sökverktyg används hela tiden. Vid röststyrning kan föregående sökning modifieras muntligt som svar på föregående sökresultat. Att sökning sker i kontexten av den föregående sökningen märks genom att frågan formuleras som en följdfråga.

Vid textsökning kan frågan byggas på i textfältet. Alla sökningar sker i kontext till var man befinner sig (i informationsrymden). Ska sökningar ske från scratch görs detta genom att man förflyttar sig till sin personliga "sökhemsidan". Modifiering av tidigare sökningar sker genom att man förflyttar sig bakåt i historien och gör andra val (modifierar söksträngar).

Historien bör inte vara linjär, utan grenade. Backar man flera steg och går framåt på en annan väg ska de gamla vägen finnas kvar i en karta över platser man varit på. Denna karta ska i sig utgöra en källa och en metod för att finna det man söker. All historia ska sparas. Man kan välja en tidsvy över historien där man kan se vilka platser man besökt en viss dag eller en viss timme. Man ska kunna se vilka vägval man gjort i ett träd som får fler grenar om man backar i historien och gör ett nytt val eller om man återkommer till en plats man besökt tidigare.

Historien ska kunna visas i en vy där platserna grupperas för ökad överskådlighet, så som en webbplats i taget eller ett ämne i taget, så som definierat av en närbesläktad samling nyckelord eller liknande. På så vis kan man zooma in på ett ämne och/eller ett tidigare datum för att finna en plats man vet att man besökt tidigare. Samma typ av grafiska navigering gär självklart även att tillämpa på andra eller större grupper av användare eller på alla registrerade platser.

Alla parametrar i sökningar är viktade. Den plats man befinner sig på ger full vikt. Men man har även kommit till sidan i en kontext, så även tidigare sidor bidrar med en viktad kontext, om än av något lägre grad. Att en vikt ges till tidigare sidor bör inte ge någon negativ inverkan på resultatet. Om man verkligen söker utifrån den större kontexten är man glad att finna rätt. Om ett associationshopp gjorts, och en väg inletts på ett annat spår är tidigare platser troligen inte tillämpbara. Men hamnar man trotts detta fel kan man antingen därifrån "gå uppåt" genom att subtrahera ett ämne från kontexten, eller alla ämnen, eller backa och göra om sökningen utan den tidigare kontexten. En subtraktion av ett ämne kan göras verbalt eller skriftligt genom formuleringen. Den som vill ha större kontroll kan när som helst gå över i avancerat sökmode och där se en karta över alla inverkande faktorer och där klippa bort de delar som inte ska inverka.

Kontextlösa sökningar sker i första hand i bokmärkena och i andra hand historieloggen. Mer specifikt är alla besökta webbsidor bokmärkta. Dessa bokmärken innehåller omdömen som i vilka sammanhang platsen är bra och på vilket sätt. Bokmärken är sidor markerade som intressanta. Dessa "bokmärken" ska kunna administreras parallellt med att platsen återbesöks. Sidan kan ommarkeras som mindre intressant, eller så kan andra anteckningar läggas till, som ett nytt perspektiv (användningsområde) för platsen. Alla platser modifieras av den kontext i vilken besökarna kommer dit och vad de gör där. Denna lagrade erfarenhet utgör grunden för hur platsen kategoriseras inför besökarna. Ur ett större perspektiv behandlas detta i Visioner om en web-plats funktioner.

Varje bokmärke får alltså en personlig viktning för varje kombination av nyckelord. Dessa viktningar förändras ständigt genom hur sidan används och hur den jämförs med andra sidor, både enligt betrodda utomstående värderare för detta ämnesområdet, och av en själv. Genom att ha den grafiska ämnes/hitorie/tid-kartan jämte sig kan man där ur en ranknings-vy placera in den aktuella platsen i förhållande till de andra beroende på hur bra man tyckte den var. Kartans "rubrik" anger ur vilken kontext rankningen gäller. En plats kan vara bättre än andra ur vissa perspektiv, men inte ur andra. Grunden här är att hela tiden ta till vara på de spontana impulser användaren får att uttrycka en plats status. Så som att man utbrister att "Den här var ju mycket bättre än den där" och placerar i samma veva platsen överst i kartan. Antingen verbalt eller grafiskt, eller båda delarna. (Peka och säg.)

Ger en sökning flera träffar finns det flera sätt att presentera dessa. Är det ett fåtal träffar kan dessa räknas upp (grafiskt, verbalt eller skriftligt). Till träffar räknas "säkra träffar". Behandlar flera platser samma sak väljs den bästa ut. Det går alltid att be om en lista på alla platser som behandlar samma ämne, eller att explicit be om att få en lista på platserna, eller att i den grafiska presentationen av sökningen zooma ut till de närbesläktade träff-alternativen. Om det finns flera platser som behandlar ämnet, men ur olika perspektiv eller olika delmängder av ämnet, grupperas sökresultatet i ett överskådligt antal kategorier utifrån det aktuella perspektivet/kontexten. Finns det en plats som behandlar alla dessa kategorier, men inte fler, väljs denna ut. Då alla sökresultat i alla dess former kan betraktas som platser, lär det finnas approximativa platser för de flesta sökningar, med tillhörande lager av vetskap och värderingar. (Exempelvis kan du finna en person som frågat sig precis samma sak som du.)

Sökningar utan kontext, dvs sökningar från "startsökplatsen", sker i första hand mot tidigare besökta platser (och därmed de positivt viktade "bokmärkena". Eftersom alla frågeställningar bygger på tidigare upplevelser, är detta ofta tillämpbart. Kontakten med WWW loggas i historien. Teoretiskt sett kan allt även utanför "datorerna" loggas. Förflyttningar, så som resor med färdmedel eller till fots (Se "Transpondrar" i Vision: Hypertext) kan loggas. Lika väl allt handhavande av alla slags objekt, samt allt man säger och i viss mån även tänker. (Det finns idag prototyper på verktyg för att styra maskiner med tanken, genom instrument som mäter variationer i hjärnans magnetfält.)

Sökningar i en kontext utgår från platsernas och ämnenas kopplingar och lager. Detta är den publika delen av alla individers bidrag, genom den kontext i vilken de besökt platsen och reagerat på den, inklusive besökarens historia. Varje "länk" är en sökning utifrån platsens kontext. En länk är en lagrad fråga, så som en personlig FAQ för sidan. Hur länkar mellan sidor skapas och förändras går utanför detta ämne, men har behandlats i flera av de andra texterna.

Vid navigering och sökning sker filtrering och prioritering även utifrån sin personliga profil. Denna profil uppkommer som en bieffekt av viktningarna i historien (bokmärkena) eftersom dessa även används i sökningar och navigering i kontext. Den personliga profilen är ju i stor del en lista på viktade ämnen. Därtill kommer Logiskt lagrade data samt egendefinierade logiskt formulerade förhållanden. Med "logiska data" menas data med regler kopplade till sig. Mer om detta i uppsatsen Forskarens inställning till en tänkbar utopisk informationsmiljö.

När sökningar inte ger några bra träffar från historien eller utifrån platsen, används globala söksystem typ Yahoo (och därefter Alta Vista). Dessa används även när man explicit ber om en fullständig sökresultatlista. Att be om en fullständig lista är oftast onödigt. Får man en träff som man inte gillar, nedvärderar man den (utifrån den aktuella kontexten) i samma vända som man ber om en bättre sida. Dvs verbalt genom "nej" eller med ett delete-tryck, eller liknande.

Written by Jonas Liljegren
Building modern web components on reactive state semantic graphs. Passionate about exploring unconventional methods in technology development to shape a better future.
π